Rada miejska
Wiadomości

Wybory do rady miejskiej – jak głosować i kogo wybrać?

Wybory do rady miejskiej są niezwykle ważne dla lokalnej społeczności. To właśnie rada miejska jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji, które będą miały bezpośredni wpływ na życie mieszkańców miasta. Dlatego też tak ważne jest, aby wybrać odpowiednich kandydatów, którzy będą reprezentować interesy całej społeczności.

Wybory do rady miejskiej są organizowane co 4 lata. W tym roku głosowanie odbędzie się już 21 października. Wszyscy mieszkańcy miasta, którzy mają co najmniej 18 lat, mogą wziąć udział w wyborach.

Aby móc głosować, należy się zarejestrować. Można to zrobić poprzez stronę internetową lub w urzędzie miasta. Wystarczy podać imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.

Wyborcy mają do dyspozycji 2 głosy – jeden na kandydata do rady miejskiej, a drugi na kandydata do rady powiatu. Można również oddać oba głosy na jednego kandydata.

Warto pamiętać, że to właśnie rada miejska jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji, które będą miały bezpośredni wpływ na życie mieszkańców miasta. Dlatego też tak ważne jest, aby wybrać odpowiednich kandydatów, którzy będą reprezentować interesy całej społeczności.

Jak działa rada miejska?

Rada miejska to jeden z elementów samorządu terytorialnego w Polsce. Jest to organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy, a dokładniej jej jednego zespół organizacyjny. W skład rady miejskiej wchodzą przedstawiciele wybrani przez mieszkańców w wyborach bezpośrednich. Większość rad miejskich ma charakter otwarty, co oznacza, że ich posiedzenia są jawne i każdy może wziąć w nich udział.

Rada miejska jest organem stanowiącym, a więc wydaje ona uchwały, które są prawomocne i obowiązują we wszystkich obszarach działania gminy. Wszystkie uchwały rady miejskiej muszą być zgodne z prawem, a także ze statutem gminy. Rada miejska ma również prawo inicjować uchwały, które mogą być przegłosowane przez organy stanowiące gminy.

Rada miejska ma również prawo kontrolować działania burmistrza i innych organów gminy. Może ona również wnosić skargi i wnioski do organów nadzorczych.

rada miejska

Jakie są prawa i obowiązki rady miejskiej?

Rada miejska jest organem stanowiącym gminy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rada jest organem gminy wykonawczym i uchwałodawczym.

Rada miejska ma prawo do:

 • inicjowania uchwał i projektów uchwał,
 • opiniowania projektów uchwał przed ich przyjęciem przez radę,
 • wyrażania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
 • wyrażania opinii o sprawozdaniu z działalności gminnej rady osiedla,
 • kontroli działalności wykonawczej rady oraz organów gminy,
 • składania wniosków i zażaleń,
 • udzielania absolutorium przewodniczącemu rady lub burmistrzowi.

Rada miejska ma obowiązek:

 • uchwalania budżetu gminy,
 • przyjmowania sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
 • uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalania programów ochrony środowiska,
 • uchwalania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • udzielania absolutorium przewodniczącemu rady lub burmistrzowi.

Kto może zostać radnym miejskim?

Osoby, które mogą zostać radnymi miejskimi, to osoby mające prawo wyborcze w danej gminie. Kandydat na radnego musi mieć co najmniej 18 lat. Osoby, które nie mogą zostać radnymi to m.in.:

 • kandydat na radnego, który jest członkiem organizacji terrorystycznej;
 • kandydat na radnego, który był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub uznane za winnego przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego;
 • kandydat na radnego, który był karany za przestępstwo umyślne;
 • kandydat na radnego, który był prawomocnie skazany za przestępstwo skarbowe;
 • kandydat na radnego, który był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych oraz przeciwko wiarygodności dokumentów;
 • kandydat na radnego, który był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo wykroczenia ścigane z oskarżenia publicznego lub uznany za winnego przestępstwa wykroczenia ściganego z oskarżenia prywatnego.