Forum Rozwoju Lublina - Uwagi dla przyszłości Podzamcza

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

3737385_1_b.jpg

Logowanie

Wiadomości RSS

Użytkownicy Online

None
Uwagi dla przyszłości Podzamcza Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Daniel Stelmasiewicz   
07.11.2014.


 Forum Rozwoju Lublina przygotowało swoje uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Podzamcza. Uwagi w znacznej części dotyczą ochrony interesów pieszych i rowerzystów, a także potrzeby zapewnienia najwyższych standardów jakości przestrzeni, w tym w zakresie lokalizacji reklam, obiektów małej architektury czy ogródków gastronomicznych.Poniżej prezentujemy treść UWAG OGÓLNYCH do projektu planu, a także uzasadnienie.

Całe pismo (wraz z uwagami szczegółowymi) do pobrania TUTAJ.


A.UWAGI OGÓLNE

1. koncepcja przewidująca obniżenie poziomu Al. Tysiąclecia (teren 2KDGP, 3KDGP) i stworzenie nad nią platformy dla pieszych (teren 1ZP/KP/KDGP) powinna zostać odrzucona w całości jako:
a) zbyt inwazyjna dla obszaru Doliny Czechówki i znacząco ingerująca w topografię opracowanego obszaru (utrata cennej sylwety Starego Miasta widocznej spod hali NOVA oraz widoku wzgórza Czwartek z centralnej części opracowywanego obszaru);
b) grożąca nieodwracalnymi zniszczeniami historycznego dziedzictwa Podzamcza (w tym pozostałości Synagogi Maharszala, zwanej też Wielką);
c) poważnie utrudniająca komunikację pieszą i rowerową, którym przysługuje priorytet nie tylko na obszarze opracowania planu,  ale w całym mieście;
d) generująca koszty w znacznym stopniu przekraczające przewidywane korzyści.

2. wobec obecnego tranzytowego znaczenia Al. Tysiąclecia należy dążyć do etapowego przekształcania tej trasy w ulicę o charakterze „śródmiejskim” i „miastotwórczym”, w tym poprzez:
a) wprowadzanie priorytetów dla komunikacji zbiorowej, rowerzystów i pieszych;
b) obniżenie klasy drogi (uwzględniając otwarcie obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12/S17/S19, rozpoczętą budową obwodnicy zachodniej Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19, a także likwidację głównego dworca autobusowego na Podzamczu);
c) zmiany przekroju drogi lub organizacji ruchu prowadzące do ograniczenia prędkości, podwyższenia bezpieczeństwa pieszych, zwężenia pasów ruchu  a dalej zmniejszenia ich ilości;
d) wyznaczanie dodatkowych przejść dla pieszych na poziomie jezdni (bez kładek lub przejść podziemnych);
e) wprowadzenie zieleni wzdłuż pasa drogowego (aleje drzew, żywopłoty etc.);
f) lokowanie obiektów małej architektury wzdłuż pasa drogowego (ławki, donice z kwiatami, stojaki rowerowe, rzeźby etc.);
g) wyznaczenie wzdłuż drogi ścieżek rowerowych wyodrębnionych lub w formie tzw. pasów rowerowych w jezdni;
- przy czym wydaje się, iż nie należy dążyć do lokowania alei w tunelu całkowitym, bowiem prowadziłoby to do uczynienie z całej trasy W-Z zbyt atrakcyjnej alternatywy dla obwodnicy miasta (bezkolizyjny przejazd przez całe miasto) generując wzmożony ruch w jego obrębie.

3. postanowienia dotyczące zasad kształtowania przestrzeni publicznych, zabudowy i zagospodarowania terenu (zapewnienia ładu przestrzennego), w tym w zakresie lokalizacji i formy nośników reklamowych, obiektów małej architektury czy ogródków gastronomicznych wymagają uszczegółowienia, sprecyzowania i dopracowania celem zagwarantowania ich skutecznej egzekucji przez uprawnione organy nadzoru budowlanego (PINB, WINB) w przyszłości.

4. szczególne znaczenie objętego opracowaniem obszaru dla miasta wymaga ustanowienia najwyższych standardów jakości przestrzeni publicznych, w tym poprzez obligatoryjne stosowanie naturalnych materiałów kamiennych nawierzchni chodników i placów, zapewnienie możliwie najlepszych rozwiązań wspierających rozwój ruchu pieszego i rowerowego (wysoka jakość nawierzchni, obniżone krawężniki w obrębie przejść dla pieszych, udogodnienia dla osób niewidomych i osób o obniżonej sprawności ruchowej, odpowiednia szerokość chodników etc.) oraz dbałość o estetykę otoczenia (ujednolicone formy i kolorystyka obiektów małej architektury, w tym latarni, ławek, śmietników, słupków, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych, przystanków autobusowych etc.).

5. drogi zlokalizowane w obrębie zabudowy kwartałowej (m.in. tereny 2KDD, 3.1KDD, 3.2KDD, 1KX1, 1KX2, 2KX1) powinny charakteryzować się ruchem uspokojonym (tzw. „Tempo 30”) umożliwiającym swobodny ruch rowerowy, z dopuszczeniem możliwości kreowania przestrzeni współdzielonej przez różnych uczestników ruchu (pieszych, rowerzystów, samochody) bez konieczności wynoszenia chodników lub dróg rowerowych, tj. jednopłaszczyznowo wydzielając przestrzenie za pomocą słupków i innych elementów małej architektury.

6. jedynym dopuszczalnym sposobem parkowanie na obszarze objętych planem na północ od al. Tysiąclecia, w tym w obrębie ul. Ruskiej i ul. Targowej, powinno być parkowanie równoległe w poziomie jezdni bez wydzielania miejsc postojowych krawężnikiem.

7. należy uwzględnić konieczność wytyczenia w przestrzeni analizowanego obszaru przebiegu dawnej tzw. drogi Ruskiej prowadzącej dawniej do Lwowa, a także przebiegu ostatniej drogi lubelskich Żydów w trakcie II Wojny Światowej.

UZASADNIENIE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Podzamcza jest pierwszym tego rodzaju aktem planistycznym w Lublinie opracowywanym dla obszarów śródmiejskich (centralnych) - pomijamy tu plany opracowywane „pod konkretne inwestycje”. Okoliczność ta sprawia, że jego znaczenie dla przyszłości miasta (nie tylko przestrzennej, ale również społecznej, gospodarczej i kulturowej) jest niebagatelne.

W wariancie optymistycznym może on stanowić wzór dla kolejnych planów obejmujących w niedalekiej przyszłości całe centrum Lublina - stając się impulsem do rozwoju tych obszarów, a jednocześnie gwarantując należytą ochronę związanego z nimi dziedzictwa, które stanowi o tożsamości naszego miasta.

W wariancie pesymistycznym, nieuzasadniony pośpiech i brak należytej staranności, sprawią, iż Podzamcze będzie dla Lublina nauczką, z której wnioski wyciągać będziemy przez kolejne kilkadziesiąt lat.

Mając na uwadze powyższe należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby przedmiotowe opracowanie spełniało standardy i wymogi stawiane przestrzeni nie w latach 90’, nie obecnie, ale za 10, 20 czy 30 lat. Żeby tak się stało powinniśmy w sposób jak najpełniejszy korzystać z dorobku naukowego i badawczego, którym dysponujemy.

Niestety wiele z zaproponowanych w projekcie planu rozwiązań nie realizuje postulatów, które w krajach o wysokiej kulturze przestrzeni zostały przyjęte jako kardynalne już dawno temu, a w Polsce nareszcie zyskują należne im miejsce.

W obszarach śródmiejskich (a z takim mamy do czynienie w niniejszym przypadku, co potwierdza § 4  ust. 7 projektu placu) podejmowane działania powinny polegać m.in. na :
• wyznaczaniu stref ograniczonego ruchu samochodowego i stref ruchu pieszego i rowerowego,
• odtwarzaniu ulic, placów i skwerów miejskich i przywracaniu im ich społecznych funkcji,
• obniżaniu klas funkcjonalnych ulic, także poprzez ograniczanie liczby i szerokości jezdni i tym samym zwężanie szerokości przestrzeni przeznaczonej dla ruchu samochodów i na parkowanie,
• zwiększaniu szerokości ciągów pieszych i eliminowaniu barier dla ruchu pieszego (np. przejść dla pieszych w różnych poziomach, szerokich jezdni),
• uprzywilejowaniu transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego,
• tworzeniu spójnej i gęstej sieci tras rowerowych, także w postaci pasów dla rowerów wyznaczanych na jezdniach ulic, nawet jeśli ma to prowadzić do ograniczenia przepustowości dla ruchu samochodowego i ograniczania liczby miejsc do parkowania.

Wszystkie zgłoszone przez Forum Rozwoju Lublina uwagi do projektu planu (w tym: rezygnacja z obniżania al. Tysiąclecia czy zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznych z myślą o kluczowych ich użytkownikach tj. pieszych) mają na celu skuteczniejszą i pełniejszą realizację powyższych celów. Cele te znajdują swoje uzasadnienia zarówno w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jak i w świeżo opublikowanym raporcie „Przestrzeń życia Polaków” opracowanym na zlecenie Prezydenta RP.

Opracowując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Podzamcza powinniśmy ze szczególną starannością pochylić się nad problematyką przestrzeni przyjaznej mieszkańcom - przyciągającej swoją formą (wysoka jakość architektury oraz stosowanych materiałów, estetyka), funkcjonalnością (przeznaczenie terenów, intuicyjna urbanistyka) i historią (ochrona dziedzictwa). Żaden z przedmiotowych elementów nie może zostać potraktowany wybiórczo lub pobieżnie, a tym bardziej żaden z nich nie może zostać całkowicie zignorowany.

Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie Forum Rozwoju Lublina wnosi o uwzględnienie przedłożonych uwag, a także o ponowne przeanalizowanie zgłoszonych zastrzeżeń i propozycji.
   
Podkreślamy, iż zgłaszane przez Forum Rozwoju Lublina uwagi do projektu planu w znacznym stopniu uwzględniają, uzupełniają lub nawiązują do postulatów wysuwanych przez Porozumienie Rowerowe, Radę Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin czy arch. Bolesława Stelmacha – członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a ponadto odnoszą się do wytycznych i warunków wynikających z:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VIII – Śródmieście w obszarze ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Gabriela Narutowicza, Peowiaków, Tadeusza Kościuszki;
2) Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin nr 629/2010 z dnia 6 września 2010 r. w sprawie określenie szczegółowych zasad umieszczania zewnętrznych nośników informacji wizualnej na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Lublin;
3) opracowanych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie „Wytycznych do projektowania i urządzania Sezonowych Ogródków Gastronomicznych w obszarze Pomnika Historii”;
4) Poradnika: „Organizacja przestrzeni ulic w obszarach śródmiejskich” opracowana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w grudniu 2013 r.Komentarze (0)add comment

Napisz Komentarz

busy
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright 2020 Forum Rozwoju Lublina.