Forum Rozwoju Lublina - Miasto a problem reklam

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

5u1hf9.jpg

Logowanie

Wiadomości RSS

Użytkownicy Online

None
Miasto a problem reklam Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Daniel Stelmasiewicz   
03.02.2012.


 W środę, 1 lutego 2012 r., do Ratusza trafił wniosek Forum Rozwoju Lublina w sprawie działań Miasta dotyczących reklam i estetyki przestrzeni publicznych. Poniżej prezentujemy jego treść. Zapraszamy do lektury.

WNIOSEK

     Stowarzyszenie Forum Rozwoju Lublina, które – decyzją Prezydenta Miasta Lublin nr 01/11, znak: MKZ-OZ.413.1.2011 z dn. 2 listopada 2011 r. – ustanowione zostało Społecznym Opiekunem Zabytków pragnie zwrócić uwagę władz Lublina na problem estetyki przestrzeni publicznej, a przede wszystkim spraw reklam, szyldów i innych elementów informacji wizualnej.

       Lublin, jak wszystkie miasta Polski, boryka się z wielkim problemem chaosu w przestrzeni. Jednym z jej najdotkliwszych problemów jest nadmierne nagromadzenie i forma reklamy zewnętrznej. Zaistniała sytuacja to efekt drastycznych zmian prawnych, społecznych i gospodarczych przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku, które niosły ze sobą równie znaczące przeobrażenia przestrzenne. Nowo odzyskany wolny rynek, napływ zagranicznych inwestycji, szybki rozwój gospodarczy oraz zmiany kulturowo-obyczajowe wyprzedzały nierzadko regulacje prawne. Stąd między innymi pojawiająca się konieczność powołania do życia nowych aktów prawnych (ustawa z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w miejsce wcześniejszej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. ; ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. w miejsce ustawy o ochronie dóbr kultury z 1962 r. ). Również one podlegały już dość licznym nowelizacjom i w dalszym ciągu są przedmiotem zainteresowania ustawodawcy. O dużej wadze tej materii stanowi zainteresowanie społeczne towarzyszące wszelkim działaniom legislacyjnym. Świetnym przykładem jest wniosek wystosowany przez 40 organizacji pozarządowych do Prezesa Rady Ministrów  w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu „wyeliminowanie chaosu prawnego bezpośrednio wpływającego na chaos urbanistyczny przestrzeni polskich miast i obszarów wiejskich”. Sygnatariusze pisma, powołując się na postanowienia Karty Lipskiej nt. Zrównoważonych Miast Europejskich , zwracają uwagę na znaczenie omawianych ustaw na ład przestrzenny i związany z nim – konstytucyjnie gwarantowany (art. 5 Konstytucji) – zrównoważony rozwój oraz ochronę dziedzictwa narodowego. O wciąż wzrastającym znaczeniu tej materii świadczy również niedawne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przewidującej między innymi zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę . Trybunał orzekł niezgodność proponowanych zmian z Konstytucją, stanowczo podkreślając obowiązek ochrony własności obejmujący również konieczność zagwarantowania właścicielowi prawa do informacji oraz kontroli tak, aby w otoczeniu nieruchomości zachowany został określony porządek oraz ład urbanistyczny i architektoniczny.

           Istniejące regulacje rangi ustawowej nie gwarantują w wystarczającym stopniu ochrony przestrzeni publicznej. W gestii miasta pozostaje tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które – w obecnym stanie prawnym – są jedynym, skutecznym narzędziem do walki z wyżej wskazanym problemem. Niestety procedura planistyczna jest czasochłonna, a dodatkowo niesie ze sobą różnego rodzaju skutki finansowe dla Miasta. Władze Lublina, podobnie jak większości polskich miast, skupiły się w pierwszej kolejności na opracowaniu mpzp dla rejonów rozwojowych, oddając niezwykle wartościową i cenną tkankę śródmiejskiej zabudowy „w ręce” decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które nie pozwalają na tak daleko idące ograniczenia uprawnień właściciela nieruchomości.

         Również kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie zapewniają skutecznej egzekucji prawa. Biurokratyczna procedura nakazowa oraz postępowanie w sprawach o wykroczenia (jakim zgodnie z art. 118 ww. ustawy jest m.in.  umieszczanie bez pozwolenia na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów) nie są narzędziami wystarczającymi do likwidacji wszechobecnego reklamowego chaosu (zwłaszcza biorąc pod uwagę inne obowiązki tej instytucji oraz ograniczenia przedmiotowe – „zabytki rejestrowe”).

       Biorąc pod uwagę powyższe trudności tym skuteczniej i efektywniej należy wykorzystywać uprawnienia i możliwości, jakimi dysponuje gmina. Z tym jednak nie jest w Lublinie najlepiej.

       W dniu 6 września 2010 r. weszło w życie zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie określenia szczegółowych zasad umieszczania zewnętrznych nośników informacji wizualnej na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Lublin  (nr 629/2010). W założeniu miało ono uporządkować problem szyldów i reklam na obiektach komunalnych dając dobry przykład prywatnym właścicielom. Dodatkowo regulacje zarządzenia mogłyby w dość prosty sposób trafić w przyszłości do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących rejon Śródmieścia.

       Jak się jednak okazuje zarządzenie to przez długi czas pozostawało aktem martwym. Na zadane przez Stowarzyszenie pytanie – za pomocą Skrzynki Dialogu Społecznego (4 stycznia 2012 r.), załącznik nr 1 – o kontrolę realizacji jego przepisów otrzymaliśmy odpowiedź pomijającą najistotniejsze kwestie (załącznik nr 2).  Mimo to zadane przez nas pytanie stało się niezwykle cenną wskazówką dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych, który dnia 18 stycznia 2012 r. wprowadził do wzoru umowy najmu przepis odsyłający najemców do ww. zarządzenia (ponad rok i 4 miesiące po wejściu w życie tego aktu). Cieszy nas, że w końcu do tego doszło. Mamy jednak obawy, co do skutecznej kontroli najemców w tym zakresie i czujemy się zobligowani do prowadzenia jej również samodzielnie.

           Stowarzyszenie Forum Rozwoju Lublina od 2 lat organizuje wspólnie z różnymi podmiotami konkurs „Pandemia estetyki” – wybory najładniejszego szyldu lubelskiego Śródmieścia. Ma on na celu obudzenie w mieszkańcach Lublina odpowiedzialności za własne miasto, wspólną przestrzeń, którą stanowi również elewacja kamienicy widoczna z chodnika czy ulicy. Okazuje się, że są w Lublinie przedsiębiorcy, którzy mimo braku odgórnych nakazów lub zakazów starają się wkomponować w wyjątkowy i wartościowych charakter lubelskiego Śródmieścia. Niestety blado na ich tle wypada niekiedy samo Miasto, które raczy przechodniów widokiem banerów rozwieszonych między kolumnami zabytkowego Ratusza (nr rej.: A/230 z 28.02.1967), „tymczasowym” billboardem na Rynku Stare Miasta czy - już dobrze zadomowionym - billboardem w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z najstarszych cmentarzy w Polsce (nr rej.: A/889 z 29.01.1985) oraz logiem sponsora na symbolu Lublina – Bramie Krakowskiej. Takie działania władz Miasta można by mnożyć, a każde z nich jest samookaleczeniem tkanki, o którą powinniśmy się troszczyć. Jak rozumiemy większość z tych działań chciałaby być usprawiedliwiona działaniem w interesie publicznym (promocja miasta, wydarzeń kulturalnych etc.). W naszym przekonaniu nie można jednak kulturą uzasadniać braku kultury (w naszym kraju „kultura przestrzeni” i szacunek do dziedzictwa są dla wielu pojęciami abstrakcyjnymi).

Z tego też powodu wnioskujemy o:


1.    skuteczną i konsekwentną kontrolę stosowania regulacji zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin nr 629/2010 przez kompetentne do tego jednostki;
2.    zaprzestanie przez władze Lublina i podległe im jednostki organizacyjne umieszczania reklam, szyldów, banerów i innych elementów informacji wizualnej na zabytkach będących własnością miasta (np. Ratusz) oraz stosowania się do przepisów ww. zarządzenia;
3.    usunięcie billboardu z okolic skrzyżowania ul. Lipowej i ul. Obrońców Pokoju zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego cmentarza (nr rej.: A/889 z 29.01.1985) oraz powstrzymanie się od podobnych działań w przyszłości (dotyczy to również telebimów na wielkich naczepach itp.);
4.    powstrzymanie się w następnych latach od umieszczania w okresie świąteczno-noworocznym baneru sponsorskiego na jednym z najcenniejszych, a na pewno najbardziej charakterystycznym zabytku Lublina – Bramie Krakowskiej (nr rej.: A/146 z 22.10.1957 i 14.01.1967) - bieżący rok, ze względu na obecność rusztowań, uznajemy za wyjątkowy i uzasadniony;
5.    przedłożenie Radzie Miasta projektu uchwały w sprawie zmian wysokości stawek za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin (druk 162-1) mającego na celu ograniczenie problemu nagromadzenia plakatów wyborczych. Przypominamy, iż głosowanie w tej sprawie, ze względów politycznym, odłożone zostało na okres powyborczy. Ostatnie wybory odbyły się 9 października 2011 r.

Z wyrazami szacunku,
Stowarzyszenie
Forum Rozwoju Lublina

Komentarze (9)add comment

essays.mightystudents.com said:

0
...
I have read the entire post, and it’s conclusively spotless. I was taken fresh information from this content. I accepted that hundreds of the individuals will alternate this dispatched remarks.
 
styczeń 13, 2014
Votes: +0

nya said:

0
...
Thats wounderful advice from you, but I want some quick results treatments. I hope you will soon post some write my essay
more ideas.nya
 
sierpień 27, 2013
Votes: +0

Jimmi To said:

0
...
Interesting paper for reading. It is nice of you to write about this topic. http://essaytower.com/
 
sierpień 18, 2013
Votes: +0

http://primedissertation.co.uk/ said:

0
...
I am fond of beauty tips as I am fashion loving. Thanks for your useful suggestions.!!!!
 
lipiec 16, 2013
Votes: +0

Ivar said:

0
...
essaydream.com
Thanks for sahring this article:):):)
 
lipiec 15, 2013
Votes: +0

http://myessaysamples.com/papers/term-paper said:

0
...
Hello my friend! I want to say that this article is awesome, nice written and include almost all vital info. I would like to see more posts like this.
 
czerwiec 30, 2013
Votes: +0

Lola said:

0
...
academia-research
thanks a lot for the post! very interesting!
 
czerwiec 28, 2013
Votes: +0

http://order-essay.com/ said:

0
...
Your site amazing list of vectors, definitely a bookmark blog. Always good to have some inspiration and resources.
 
czerwiec 23, 2013
Votes: +0

alka said:

0
...
Chwała Wam za to co robicie dla miasta.
Sugerowałabym aby ustalono zasady umieszcznia reklam , informacji i szyldów chociaż w Sródmieściu Lublina. Nie powinny zasłaniać elewacji budynków i balkonów..... by umieszczano je wyłącznie na witrynach sklepów, biur i innych obiektów, a najlepiej gdyby ustalono, że mają być małe i umieszczone prostopadle do budynku
 
grudzień 05, 2012
Votes: +0

Napisz Komentarz

busy
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright 2020 Forum Rozwoju Lublina.